Invitasjon til andelseiermøte - valgmøte

Vi ønsker andelseiere i FORTE Pengemarked, FORTE Obligasjon, FORTE Kreditt, FORTE Norge, FORTE Global og FORTE Trønder velkommen til andelseiermøte via Teams onsdag den 25. november 2020 kl.10.00.

Saker til behandling på andelseiermøtet er:
1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen

2. Valg av andelseiervalgt representant til styret i Forte Fondsforvaltning AS. Følgende representant er foreslått gjenvalgt:

Jan Birger Penne foreslås gjenvalgt som andelseiervalgt styremedlem.
Andelseiervalgt styremedlem Jorunn Skjoldvor Foss er ikke på valg.

3. Eventuelt

På andelseiermøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Vi ber om at deltagelse meldes skriftlig på e-post til post@fortefondene.no innen 18. november 2020. Forhåndsstemmer kan avgis skriftlig innen 24. november 2020. 

For styret i Forte Fondsforvaltning AS,

Egil Matsen

Daglig leder
Forte Fondsforvaltning AS