FORTE Kreditt

FORTE Kreditts investeringsstrategi er å høste risikopremier knyttet til kredittrisiko, løpetid og likviditet.
Forvalter gjør investeringer i obligasjoner med relativt høy effektiv rente, og vil derfor tidvis akseptere betydelig kredittrisiko på den enkelte investering.
Fondet vil til enhver tid være godt diversifisert. Fondets følsomhet for bevegelser i kredittmarkedet vil variere avhengig av om forvalter vurderer risikopremiene i
kredittmarkedet som relativt høye, eller lave. FORTE Kreditt investerer hovedsakelig i kredittobligasjoner.
FORTE Kreditt kan også investere i aksjer og tilsvarende instrumenter, som følge av restruktureringsprosesser eller tilsvarende prosesser, og/eller eie aksjer som følge av transaksjoner med verdipapirer eller konvertering av konvertible obligasjoner.