Forte

Fondenes risikoprofil

Investering i verdipapirfond innebærer alltid en viss risiko for svingninger i fondets andelsverdi over tid. Økt sparehorisont reduserer denne risikoen. For å illustrere risikoen i FORTEfondene anvendes en skala fra 0-7 (se nedenfor), der 0 illustrerer risikofri rente og 7 representerer høyeste risiko for aksjefond.

Fondenes plassering på skalaen er vurdert etter deres mandat og sammenlignet med tilsvarende fond, samt historiske avkastningssvingninger (standardavvik) på fondets referanseindeks. Som alltid gjør vi oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

Risikoprofilen i våre fond:

 

Vurder om du skal spre investeringene – og dermed risikoen – på flere produkter, velg gjerne to eller flere FORTEfond. Bruk litt tid på å sette deg inn i kostnader og forvaltningsstrategi. Hvis du har et større engangsbeløp til rådighet bør du vurdere om du skal fordele fondskjøpene over tid, for eksempel månedlig over ett år. På denne måten reduserer du risikoen for å tre inn i markedet på "feil" tidspunkt.

Spareavtaler passer for de aller fleste. Sparer du jevnt reduserer du effekten av de store kortsiktige svingningene i markedet, fordi du over tid kjøpe fondsandeler både når aksjemarkedet er på høye og lave nivåer. Det tjener du normalt på over tid. Etter at spareavtalen er opprettet, blir kontoen din trukket automatisk, men du har selvsagt mulighet til å stoppe spareavtalen når du selv måtte ønske det.

Tilbake til toppen