Investeringsrådgivning

Ved investeringsrådgivning anser vi det som viktig å bruke tid på å bli kjent med kundene og deres behov, for å sikre at rådgivningen er best mulig tilpasset. Denne typen avtaler strekker seg som oftest over et lengre tidsrom, og det er selve rådgivningen Forte Fondsforvaltning AS vil ta seg av. Vi driver ikke-uavhengig investeringsrådgivning.
Tjenesten er underlagt konsesjon fra Finanstilsynet, nevnt i Verdipapirhandelloven §2-1 første ledd nr 5, jf Verdipapirfondloven §2-1 fjerde ledd. Forvalter plikter å opptre som en uavhengig rådgiver for en investors portefølje. Avtale om Investeringsrådgivning åpner for diskresjonær og fleksibel rådgivning forankret i et markedssyn og forvaltningsmandat. I likhet med Aktiv Forvaltning er dette en tjeneste som er reservert våre største investorer, og brukes i dag av blant annet stiftelser, kraftselskaper og kommuner.

Kontakt oss vedrørende Investeringsrådgivning

Kontaktskjema