FACTA / CRS

Om CRS og FATCA (Kilde: skatteetaten.no)
Norge har inngått avtaler med andre land om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle konti.
Kort om internasjonale avtaler om automatisk informasjonsutveksling
Norge har inngått avtaler med flere land om automatisk utveksling av opplysninger for å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet. Avtalene medfører at Skatteetaten vil motta en rekke opplysninger om norske skattyteres finansielle formue og verdier i utenlandske finansinstitusjoner fra utenlandske skattemyndigheter. Avtalene omtales ofte som CRS (Common Reporting Standard) og FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Rapportering til Skatteetaten
Opplysningspliktige må rapportere kontoopplysninger til Skatteetaten som automatisk videresender opplysningene til utenlandske skattemyndigheter.
For mange norske virksomheter i finansbransjen innebærer reglene som gjennomfører avtalene at de må undersøke om personer, selskaper og andre enheter som er bosatt eller hjemmehørende i utlandet og rapportere kontoopplysninger til Skatteetaten. Skatteetaten vil utveksle opplysningene med skattemyndighetene i personens hjemland i henhold til internasjonal avtale.

Opplysningsplikten i Norge

Opplysningsplikten gjelder finansielle konti i finansielle institusjoner. I Norge innebærer det at blant annet banker, verdipapirforetak, verdipapirfond, alternative investeringsfond og livsforsikringsselskaper typisk er omfattet av reglene. Opplysningsplikten gjelder blant annet for innskuddskonti, finansielle instrumenter og andre finansielle produkter som holdes på konto, innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond, livsforsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og livrenter.