Skatt

Skatteregler for personlige skatteytere 2019
Slik beskattes rentefond og aksjefond

Gevinsbeskatning av aksjefond. 
Avkastningen beskattes først når du selger andelene (realisasjon), Noen få aksjefond deler også ut utbytte. Årlig aksjeavkastning opp til skjermingsfradraget er skattefri. Aksjeinntekter fra aksje- og kombinasjonsfond som overstiger skjermingsfradraget multipliseres med en oppjusteringsfaktor på 1,44 før de legges til inntekten din (såkalt alminnelig inntekt) og beskattes med 22 prosent (2019). Du må dermed i realiteten betale 31,68 prosent skatt på den delen av aksjeavkastningen som overstiger skjermingsfradraget.

Realisert kurstap på andelene er fradragsberettiget etter samme skattesats, dvs. 31,68 prosent. Det gis kun fradrag for skjerming inntil skattepliktig gevinst er lik null. Ved realisering av kurstap vil eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag falle bort. Tap som skyldes selve skjermingsfradraget er ikke fradragsberettiget.

Ved salg av andeler er det FIFU prinsippet som blir lagt til grunn. Det vil si at det er de andelene du kjøpte først, som blir solgt først. Dette håndteres automatisk av forvaltningsselskapet når du selger fond.

Gevinstbeskatning av rentefond
Inntekter fra rentefond og kombinasjonsfonds plasseringer i rentebærende papirer beskattes som såkalt alminnelig inntekt med 22 prosent (2019). Beskatningen skjer enten ved realisasjon, når du selger andelene, eller i forbindelse med utdeling fra fondet (fondet kan årlig dele ut skattepliktig resultat til andelseierne, slik at skatteplikten overføres fra fondet til andelseierne).

Hvis du selger fondsandeler i rentefond og kombinasjonsfond med tap, er tapet fradragsberettiget med samme prosentsats, dvs. 22 prosent.

Må jeg betale formueskatt av fondsandelene?
Andeler i verdipapirfond er skattepliktig som formuesskatt.

Andel i verdipapirfond verdsettes ligningsmessig til andelsverdien 1. januar i ligningsåret.

Aksjeandelen i verdipapirfond gis en verdsettelsesrabatt på 25 prosent (2019) i forhold til markedsverdien 1. januar i ligningsåret. Dersom aksjeandelen i fondet er over 80 prosent verdsettes fondet ligningsmessig til 75 prosent av andelsverdien. Er aksjeandelen under 20 prosent gis det ingen verdsettelsesrabatt.

Skjermingsfradrag

En del av den årlige avkastningen du som personlig skatteyter kan oppnå ved sparing i aksje-eller kombinasjonsfond er skattefri, det vil si «skjermet» for beskatning. Når gevinstskatt på solgte andeler beregnes får du fradrag i skatten (skjerming) for en del av avkastningen som tilsvarer om lag innskuddsrenten på en høyrentekonto i bank.

Som andelseier i et aksje-eller kombinasjonsfond mottar du skjermingsfradrag for hvert år du eier fondsandelene. Dette skjer automatisk, men du må eie andelene den 31.12. for å få skjermingsfradrag for det aktuelle året. Du får altså ikke skjermingsfradrag for det året du selger andelene dine.

Det årlige skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget (Det du opprinnelig betalte for andelene tillagt tidligere års ubenyttet skjerming) med en skjermingsrente.

Skjermingsrenten for det aktuelle inntektsåret fastsettes av Finansdepartementet tidlig i det påfølgende året. Skjermingsrenten skal normalt tilsvare om lag avkastningen du kan få på en høyrentekonto i bank, etter skatt.

Det gis kun skjerming for avkastning knyttet til aksjeinntekter. For kombinasjonsfond gis det kun skjerming på den delen av avkastningen som er knyttet til aksjeandelen i fondet. Det gis ingen skjerming for avkastning i rentefond.

Automatisk skatterapportering i skattemeldingen
Forvaltningsselskapet sørger for innrapportering til ligningsmyndighetene, noe som vil framgå av den forhåndsutfylte skattemeldingen du mottar fra ligningsmyndighetene hvert år.

Du bør uansett kontrollere tallene opp mot informasjonen som du mottar fra forvaltningsselskapet.

Poster i årsoppgaven:
3.1.2 Skattepliktig rente/avkastning
Din skattepliktige rente/avkastning for året. Skattepliktig rente/avkastning er inkludert i markeds-/ligningsverdien. Posten inkluderer også avkastningen på de andeler som eventuelt er solgt i løpet av året.

4.1.4 Ligningsverdi aksjefond
Din ligningsverdi pr. 31.12.XX. For inntektsåret 2019 er det innført en verdsettelsesrabatt på 25 % i formuesskatten på aksjeandelen i verdipapirfond.

4.1.5 Ligningsverdi obligasjons- og pengemarkedsfond
Din ligningsverdi pr. 31.12.

Kilde: VFF / Den lille fondshåndboken