Forte

Aksjesparekonto

Aksjesparekontoen er lagt til rette for at enkeltpersoner skal kunne investere langsiktig i verdipapirer med utsatt beskatning, slik man kan gjøre i dag gjennom private investeringsselskaper (aksjeselskaper). Du slipper altså å betale skatt når du selger fond og aksjer med gevinst, så lenge pengene beholdes innenfor aksjesparekontoen. Skatt utløses først når opparbeidet gevinst tas ut fra kontoen. 

Hvilke finansielle instrumenter kan inngå i aksjesparekontoen? Kontoen kan inneholde aksjefond, børsnoterte aksjer og børsnoterte egenkapitalbevis innen EU/EØS. Du kan ikke bruke kontoen til å investere i rentefond, kombinasjonsfond eller ikke-børsnoterte aksjer.

Det er foreslått en gunstig overgangsordning i 2017. I løpet av året kan du nemlig flytte alle dine aksjer/egenkapitalbevis og aksjefond til aksjesparekontoen din, uten at flyttingen utløser skatt. Fra 2018 vil denne typen overføring anses som en skattemessig realisasjon. I forslaget til forskrift, som nå er ute på høring, åpner riktignok departementet for en diskusjon om forlengelse av overgangsregelen ut over inntektsåret 2017.

En person kan ha flere aksjesparekontoer. Dette er foreslått at en kan flytte finansielle instrumenter mellom de ulike kontoene uten å utløse skatt.

Forslaget om aksjesparekonto ble fremmet i statsbudsjettet for 2017 og er vedtatt av Stortinget. Forskriftsbestemmelser omkring ordningen er nå sendt ut på høring med høringsfrist 12.mai 2017. Oppstarten av ordningen er forventet å skje rundt sommeren 2017. 

Når blir aksjesparekonto tilgjengelig hos Forte Fondsforvaltning? Vi vil tilby denne tjenesten så raskt Finansdepartementet har klar en komplett løsning. I mellomtiden står vi klar til å gi deg råd om hva som vil være den beste spareløsningen for deg fremover.