FORTEs nye fond vil ha samme hovedstrategi som Oljefondet

Egil Matsen administrerende direktør i Forte Fondsforvaltning, har, sammen med professorer ved NTNU, utviklet en metode som gjør at vi nå kan tilby et nytt fond med en strategi og verdiutvikling som ligger nært opp til oljefondet.

Oljefondet er i tet internasjonalt når det gjelder å balansere avkastning mot risiko. Fondet har vist at det ikke bare gjør det bra i vanskelige markeder. Det er ingen tilfeldighet, men resultatet av en gjennomtenkt strategi.

Oljefondet har en gjennomsnittlig årlig avkastning (målt i norske kroner) på 9,3 prosent de siste fem årene. I koronaåret 2020 var avkastningen 11,4 prosent.  

Oljefondets forvaltningsstrategi har mange dimensjoner, men vi ønsker å peke på fire sentrale egenskaper som vi har tatt inn i vår forvaltning av FORTE Strategisk.

For det første er fondet eksponert mot mange tusen aksjer over hele verden -  slik er eggene spredt i svært mange kurver. 

For det andre er det ingen valutasikring til kroner i fondet. Siden den norske kronen vanligvis svekker seg med internasjonal økonomisk uro og fallende aksjekurser, vil store verdifall dempes av at utenlandsk valuta samtidig blir mer verdt i forhold til kroner. Dette bidrar til stabilitet i verdiutviklingen. 

For det tredje er fondet rigget slik at det balanserer mot variasjoner i norske konjunkturer. For eksempel vil et fall i oljeprisen være dårlig nytt for norsk økonomi, mens det kan være godt nytt for internasjonal økonomi. I tillegg vil kronen typisk svekke seg ved et oljeprisfall, noe som gir investorene en valutagevinst. Vi forventer derfor at fondet leverer bra akkurat når det trengs – nemlig når norsk økonomi er i motbakke. 

For det fjerde er fondet et såkalt kombinasjonsfond, hvor 70 prosent er investert i aksjer, mens resten hovedsakelig er investert i obligasjoner. Obligasjonsporteføljen er satt sammen for dempe svingningene i aksjedelen av fondet. Dette gjør det enklere for mange investorer å ha en såpass høy aksjeandel som 70 prosent, og bidrar samlet til stabilitet for fondet.

 

Les mer og kjøp FORTE Strategisk