Kommentar fra forvalter av FORTE Obligasjon

Forte Obligasjon har per dags dato om lag to milliarder kroner i verdipapirer utstedt av store banker. Her kan du lese en kommentar fra forvalter av FORTE Obligasjon, vedrørende bevegelsen de siste dagene.

Nesten alle verdipapirene er linket opp mot 3 måneders Nibor. Samtidig er fondet også eksponert mot kredittpåslaget som hver enkelt bank må betale på disse lånene i tillegg til den underliggende renten. Kredittpåslaget fastsettes på emisjonstidspunktet, er fast og gjelder for hele verdipapirets løpetid. 

I markedet varierer imidlertid kredittpåslaget over tid.

Figuren viser bevegelsen på kredittpåslag for regionsbankene over tid, frem til slutten av 2019. I noen perioder stiger kredittpåslaget og i noen perioder synker kredittpåslaget. Kredittpåslaget var høyt under Eurokrisen i 2012, og i forbindelse med Brexit i juni 2016. Hadde grafen gått tilbake til før finanskrisen ville den vist at kredittpåslaget var veldig lavt. Under finanskrisen var den øverste kurven som gjelder fondsobligasjoner, oppe i 700 basispunkter, eller rettere sagt syv prosent.

Markedsbevegelsen på fondsobligasjoner, ansvarlige lån og seniorlån har steget mye fra den siste uken i februar på grunn av usikkerheten rundt korona viruset..

FORTE Obligasjon har verdipapirer som er seniorlån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner.  Fonds-obligasjoner utgjør 50 % av fondet, mens ansvarlige lån utgjør 35 % og seniorlån 15% av fondet.

Når kredittpåslaget stiger i markedet, faller verdien på verdipapiret for å komme opp på samme høyere nivå i kredittpåslag som markedet. I slutten av februar og frem til skrivende stund har kredittpåslaget for fondsobligasjoner steget ett prosentpoeng fra 2,5 % til 3,5 %.  Når FORTE Obligasjon har halvparten av fondet i slike verdipapirer og kredittløpetiden er rundt fire år, vil fondet falle 0,5 x 4 x 1, altså 2 prosent. Tilsvarende vil effektiv rente fremover stige med 2/4 , det vil si 0,5 %. Altså vil avkastningen de neste fire årene bli 0,5 prosent høyere hvert år. Tislvarende gjelder for ansvarlige lån og seniorlån, men her er effekten mindre. Men i sum vil fallet øke effektiv rente rundt 0,7 prosent de neste fire årene.

Faller kursene videre på grunn av koronaviruset, vil kursfallet øke avkastningen fremover, fordi kredittpåslaget på alle verdipapirene er en fast komponent.

Samtidig er det viktig å påpeke at når kredittpåslaget er høyt i markedet, må bankene betale mer for å låne penger. Dette medfører at FORTE Obligasjon kan gjøre gode handler.

Når kredittpåslaget er lavt, kan bankene låne penger rimeligere, og for FORTE Obligasjon er dette mindre lukrativ.

Når kredittpåslaget holder seg på et høyt nivå, vil fondet gi høy avkastning over tid.

Hvis koronaviruset blir så ille at vi kommer inmn i en ny krise tilsvarende finanskrisen, vil sannsynligvis kredittpåslaget komme veldig høyt. FORTE Obligasjon vil da falle mer, men dette avhenger også av tid, fordi verdipapirene gir en god rente underveis. Hittil har fondet unngått å få et år med negativ avkastning. Vi må huske på at kredittpåslaget ble sendt mye opp i løpet av en uke i begynnelsen av mars. Fondet gir tidsavhengig avkastning, og må bruke noe tid for å hente inn igjen tapet, og derfor ser vi røde tall i øyeblikket.