Månedsrapport for april

Det dominerende tema i finansmarkedene den siste måneden har vært den vedvarende høye inflasjonen i mange land, og sentralbankenes pengepolitiske innstramninger for å få inflasjonen ned. Flere sentralbanker har økt rentene, og varslet at flere økninger vil komme.

Årlig kjerneinflasjon i Norge ligger på 2,1 prosent, som er så vidt høyere enn måltallet for inflasjonsstyringen til Norges Bank som er 2,0 prosent. Den totale inflasjonen er på 4,5 prosent. Det betyr at norske realrenter er negative. Norges Bank økte sin innskuddsrente med 0,25 prosent fra 0,50 prosent til 0,75 prosent i mars. Samtidig ble rentebanen økt, og det ble guidet enda en renteheving i juni. 

FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,52 prosent i april. Oppgangen i fondet skyldes at kredittpåslaget falt, samtidig som 3 måneders Nibor har falt. På lengre sikt vil stigende renter være positivt for fondet.

 

Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for april