Les mer om bærekraftsarbeid i FORTE Fondene

 

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) fra EU gir klare føringer for hvilke bærekraftsrelaterte opplysninger fondsforvaltningsselskaper må opplyse om. Forordningens formål er å styrke beskyttelsen av sluttinvestorer og forbedre informasjonen som formidles. I Norge trådte regelverket i kraft 1. januar 2023 gjennom "Lov om opplysninger om bærekraft".

Fondene klassifiseres i henhold til hvordan bærekraft hensyntas:

  • Artikkel 9-fond integrerer bærekraftsrisiko og har bærekraftig investering som mål
  • Artikkel 8-fond integrerer bærekraftsrisiko og fremmer bærekraftskarakteristikker gjennom seleksjon og aktivt eierskap
  • Artikkel 6-fond integrerer bærekraftsrisiko, men fremmer ikke bærekraft på annen måte

Fond som fremmer og/eller investerer i miljømessige formål (artikkel 8 og 9 fond) er pliktig til å rapportere andel investeringer i tråd med EUs taksonomi og andel av investeringer som har et miljømål eller sosialt mål som ikke er definert i taksonomien.

FORTE Obligasjon og FORTE Strategisk er klassifisert som artikkel 8-fond, mens FORTE Norge, FORTE Trønder og FORTE Global er klassifisert som artikkel 6-fond.Vi jobber fortløpende med å integrere informasjon om bærekraftsrisiko og bærekraftsformål i prospektene til alle våre fond. Ytterligere informasjon vil bli rapportert i tråd med de nye kravene i regelverket («Level 2»), når disse trer i kraft i Norge.

 

 Bærekraft i investeringsprosessen

Innenfor rammen av selskapets ressurser, ønsker Forte å være en aktiv investor som bruker flere virkemidler for å ta hensyn til en langsiktig og bærekraftig utvikling og verdiskaping i investeringene. Vi tror selskaper som tar bærekraft på alvor har gode forutsetninger for å oppnå langsiktig verdiskapning.

Vi integrerer bærekraftsrisiko i våre investeringsanalyser og -beslutninger. Dette gjøres i form av å avdekke ESG-relatert risiko i fondenes investeringer knyttet til geografi, sektor og enkeltinvesteringer. Det kan være relevant med et spesielt fokus på klimarisiko som en risikofaktor som kan treffe investeringene bredt.  Dersom vi vurderer bærekraftsrisikoen som for stor og/eller selskapet ikke viser vilje til å håndtere denne risikoen, ønsker vi ikke å være investorer i selskapet. 

Les våre retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer her.

 

 Negative Effekter

Negative effekter knyttet til miljø og sosiale faktorer hensyntas i våre investeringer gjennom ekskluderinger og stemmegivning. FORTE Obligasjon og FORTE Strategisk unngår å investere i verdipapirer som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland (SPU), i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (FOR-2014-12-18-1793). Når nye selskaper blir utelukket av SPU, skal disse fond så snart det praktisk er mulig også selge seg ut av disse selskapene. 

Vi forsøker å redusere negative effekter i våre investeringer gjennom aktivt eierskap. Som eier i mange børsnoterte selskaper vil Forte Fondsforvaltning, innenfor rammen av selskapets ressurser, bruke stemmeretten vår aktivt på generalforsamlinger i norske selskaper. Stemmegivningen vil i hovedsak skje gjennom fullmakt til profesjonelle aktører.

 

Ekstern forvaltning

Forte kan benytte seg av andre forvaltere for å skaffe ønsket eksponering i fondene. Ved ekstern forvaltning skal Forte påse at forvalterne integrerer ESG-risiko i sine investeringsbeslutninger. Investeringer i eksterne fond skal i hovedsak gjøres i fond som markedsføres som artikkel 8 eller 9 ihht. Offentliggjøringsforordning (SFDR), der denne er relevant.

Eksterne forvaltere skal, så langt det lar seg gjøre, etterleve Fortes ekskluderingskriterier og normalt ekskludere de samme selskapene som SPU.

 

Godgjørelsespolitikk

Det legges vekt på etterlevelse av Fortes ESG-policy og bidrag til å utvikle denne ved fastsettelse av den enkelte ansattes bonus og annen endring i godtgjørelse. Det jobbes med å utvikle selskapets kompensasjonsordning for å reflektere dette.

 

 Fondsbeskrivelser etter SFDR Artikkel 10

Etter SFDR artikkel 10 skal alle fond som klassifiseres som artikkel 8- eller 9-fond gi en beskrivelse av fondets miljø- og sosiale egenskaper samt mål. I tillegg skal det oppgis metoder, datakilder og screeningkriterier knyttet til fondets bærekraftspåvirkning. FORTE Obligasjon og FORTE Strategisk er klassifisert etter artikkel 8, mens FORTE Norge, FORTE TRØNDER og FORTE Global  er klassifisert etter artikkel 6. Vi benytter oss av de samme grunnleggende metoder, datakilder og screeningkriterier for alle fond. Beskrivelsen av bærekraft i investeringsprosessen lenger oppe på denne siden er dekkende for FORTE Obligasjon, FORTE Strategisk, FORTE Global, FORTE Norge og FORTE Trønder.

 

Vil du høre mer om vårt arbeid med ESG? Ta kontakt på telefon 73 20 22 10 eller via post@fortefondene.no