Våre fond

Forte tilbyr fem ulike verdipapirfond innen aksjer og renter.

Målsetningen er å skape høy risikojustert avkastning for kundene gjennom en unik og fleksibel investeringsstil. Vårt rentefond er FORTE Obligasjon, og våre tre aksjefond er FORTE Trønder, FORTE Norge og FORTE Global. FORTE Strategisk er vårt kombinasjonsfond.

FORTE
Obligasjon
Fondet kan investere i omsettelige rentebærende verdipapirer utstedt i
norske kroner av stat, fylker, kommuner, banker, forsikringsselskaper og
utvalgte kredittforetak.
FORTE
Strategisk A
FORTE Strategisk skal gi andelseierne bred eksponering mot de globale aksje- og obligasjons-markedene. Fondet søker å oppnå en risikojustert avkastning på linje med Statens pensjonsfond utland.
FORTE
Global
FORTE Global er et aktivt forvaltet aksjefond som søker å gi andelseierne en
bred global aksjeeksponering, på tvers av regioner og sektorer innenfor
investeringsuniverset. Fondet investerer hovedsakelig i børshandlede fond
og enkeltaksjer.
FORTE
Norge

FORTE Norge investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs»

FORTE
Trønder
FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet har som målsetting å skape meravkastning i forhold til referanseindeksen OSEFX. FORTE Trønder har en aktiv investeringsstrategi, hovedsakelig basert på fundamental analyse, og kan avvike mye fra referanseindeksen. I porteføljesammensetningen søkes det å ha et betydelig innslag av selskaper som har høy verdiskapning i Trøndelag.

Utviklingen i våre fond

Fond Kurs Hittil i år -1 år -3 år -5 år Kjøp
FORTE Norge 239,7979 -21,14 % -17,13 % 6,03 % 5,91 % Kjøp
FORTE Trønder 285,2064 -23,51 % -20,76 % 3,62 % 5,74 % Kjøp
FORTE Global 256,7108 -7,12 % -0,96 % 11,08 % 8,07 % Kjøp
FORTE Strategisk A 98,5115 -9,06 % -5,27 % - - Kjøp
FORTE Obligasjon 110,1883 -1,39 % -1,54 % 1,67 % 2,39 % Kjøp
Sist oppdatert: 04.10.2022
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.