FORTE Pengemarked

Fondet skal investere i norske kroner denominerte bankinnskudd, sertifikater, flytende rentepapirer (FRN) og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets rentefølsomhet eller såkalt modifisert durasjon skal ikke overstige 1 år, og fondets gjennomsnittlige restløpetid skal maksimum være 1,5 år.

Kjøp